Nyheter

Siste nyheter fra oss
Introduksjon-Fastlegeundersøkelsen-1280x1024.jpeg

Trønderopprørets spørreundersøkelse -en utfyllende undersøkelse om fastlegers arbeidshverdag. 

Nå er Fastlegeundersøkelsen og Helsemedarbeiderundersøkelen sendt ut til alle landets fastleger. Dette er en spørreundersøkelse for å kartlegge fastlegenes og helsemedarbeidernes arbeidshverdag; arbeidsoppgaver, tidsbruk, tilfredshet, etc. Undersøkelsen kommer som et supplement til tidsbruksundersøkelsen i regi av HOD, og vil gå mer i dybden i kartleggingen av fastlegers arbeidshverdag. Vi vil bruke resultatene av undersøkelsen i vårt arbeid med å utvikle Fastlegeordningen 2.0.

NTNU har vært tungt inne i arbeidet med undersøkelsen og vi har et håp om at den vil være utgangspunkt for unik forskning på den norske fastlegeordningen.

En stor takk til Legeforeningen som har sendt ut undersøkelsen for oss og bidratt med juridisk hjelp.

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen, send en mail til post@flo20.no

 


fullsizeoutput_a57d-1280x793.jpeg

I dag hadde Trønderopprøret møte med Kreftforeningen på Kalvskinnet legesenter. Vi ønsket å møtes for å drøfte situasjonen i fastlegeordningen og gi informasjon om vårt arbeid for kreftpasienter og overlevere av kreft. Vi drøftet fastlegens rolle i pakkeforløp, pasientforløp og oppfølging. Fastlegen er ikke bare viktig i utredningen og oppfølgingen av kreftpasienter, fastlegen er også viktig for de pårørende. Vi drøftet behovet for forskning på kreftoppfølging i primærhelsetjenesten og snakket om fastlegens kompetanse og rolle når det gjelder senskader blant kreftpasienter.

En av fastlegens viktigste roller er å skille ut de alvorlig syke, fra de som har ufarlige symptomer og plager i en uselektert populasjon. Dette er krevende. Vi formidlet vår bekymring om økende tidsnød og oppgaveoverføringer uten overføring av ressurser og kunnskap. Kreftforeningen delte vår bekymring og formidlet at de satte stor pris på å få møte oss. Vi håper vi kan få til et godt samarbeid i tiden fremover. Kryss i taket!


fastlegeordningen_2_0_facebook-1.jpg

Under gårdagens møte ble de siste planene for Trønderopprørets spørreundersøkelse lagt. Det vil i neste uke sendes ut en Fastlegeundersøkelse og en Helsemedarbeiderundersøkelse. Undersøkelsene er tenkt som et supplement til HODs undersøkelser. På bakgrunn av en bred, pågående debatt om fastlegeordningens framtid, mener Trønderopprøret det er viktig å framskaffe en jordnær beskrivelse av hverdagen på et typisk norsk legesenter – og det så raskt som mulig. Resultatene fra dette arbeidet er viktige for fremtiden til allmennmedisin i Norge. Målet er å dokumentere hva fastleger gjør i løpet av en arbeidsdag i klinisk praksis.

I tillegg til Fastlegeundersøkelsen blir det også sendt ut en egen Helsemedarbeiderundersøkelse, der målet er å kartlegge den samlede aktiviteten blant helsesekretærene og andre helsemedarbeidere. Vi ønsker å synliggjøre den innsatsen og betydningen de har ved landets legesentre.

Vi har hatt et nært samarbeid med NTNU under utarbeidelsen av undersøkelsen og håper den vil gi oss verdifull informasjon i arbeidet mot fastlegeordningen 2.0. Undersøkelsen vil også bli brukt til forskning og er derfor viktig på flere områder. Legeforeningen vil sende ut spørreundersøkelsene til alle fastleger i landet.

Det vil komme mer informasjon etterhvert.


stortinget2.jpg

Tirsdagens debatt på Stortinget viste at nå har forståelsen for krisen i fastlegeordningen nådd frem til politikerene og vi kjenner oss lyttet til og forstått. Vi kan nå fokusere på løsningsforslag.

Denne uken har vi også vært i flere møter. Allmennlegeutvalgmøte (ALU) i Trondheim var en lydhør og forsamling. Vi opplever støtte når vi presenterer Trønderopprørets løsningsforslag i de forskjellige fora og gleder oss til å jobbe med dette fremover.

Debatten på Stortinget kan du se her (se fra 1:25:20 for debatten om fastlegeordningen):

 


fullsizeoutput_8927-e1518099009478.jpeg

Onsdag denne uken var det igjen tid for møter i Oslo. Først gikk turen til Legenes hus og Legeforeningen, der vi drøftet vår kommende spørreundersøkelsen og Trønderopprørets tanker rundt finansieringsmodell for Fastlegeordningen 2.0.

Videre var det møte med Helse- og omsorgsdeprartementet (HOD), der vår analyse, tanker rundt løsningsforslag og finansieringsmodell ble presentert.

Vi opplever at vi er privilegerte som har kommet i posisjon til å diskutere utfordringene i fastlegeordningen med beslutningstakerne.


IMG_2631-1280x1706.jpg

Det blir sagt at fastlegeordningen kneler under vekten av sin egen suksess. Vi tror kunnskap er viktig for å forstå hvorfor fastlegeordningen nå er i krise og hva en må gjøre for å redde den. En liten gruppe fra Trønderopprøret har jobbet med å lage «Håndbok om Fastlegeordningen». Håndboken er ment som en beslutningsstøtte i arbeidet for Fastlegeordningen 2.0, og inneholder spesialforfattede artikler fra fagtunge navn som Gisle Roksund, Linn Getz, Marit Hermansen, Torgeir Bruun Wyller, Steinar Westin, Helen Brandstorp og mange fler.
Hele håndboken er lagt ut som PDF på vår hjemmeside:  http://www.flo20.no/handboka/