mars, 2018 | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret

Siste nyheter fra oss
hastetime.png

Trønderopprørets «Håndbok om fastlegeordningen» er klar i 2. opplag, Nå med flotte illustrasjoner av Marit Moseng! I årets viktigste påskelektyre følger vi dr. Flo på veien mot en ny og og bedre fastlegeordning. 1000 håndfaste eksemplarer kommer snart rykende ferske fra trykkeriet, men DU kan lese den nå.

Her er den (klikk for å åpne). God påske ønskes fra alle oss i Trønderopprøret!

fastlegeordningen-1.jpg

Mandag ettermiddag møtte representanter fra Trønderopprørert 5 delegater fra Pensjonistforbundet i Trøndelag. De hadde mange gode innspill og støtter vårt arbeid. Vi satt igjen med et klart inntrykk av felles forståelse og interesse for fastlegeordningen. Pensjonistforbundet representerer mange av de pasientene som vil bli skadelidende om fastlegeordningen bryter sammen og vil være en viktig støttespiller for oss fremover.

 


fastlegeordningen-1.jpg

Torsdag var det møte i ASU – Administrativt samarbeidsutvalg mellom St. Olavs hospital og kommunene i Sør Trøndelag. ASU er en samarbeidsarena på overordnet administrativt nivå, for utvikling av helsetjenestene og samarbeid i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.

Trønderopprøret var invitert for å informere om vårt arbeid. Oppgaveoverføringene fra sykehus til fastlegene ble diskutert og vil bli i fokus i tiden fremover.

 


Introduksjon-Fastlegeundersøkelsen-1280x1024.jpeg

Trønderopprørets spørreundersøkelse -en utfyllende undersøkelse om fastlegers arbeidshverdag. 

Nå er Fastlegeundersøkelsen og Helsemedarbeiderundersøkelen sendt ut til alle landets fastleger. Dette er en spørreundersøkelse for å kartlegge fastlegenes og helsemedarbeidernes arbeidshverdag; arbeidsoppgaver, tidsbruk, tilfredshet, etc. Undersøkelsen kommer som et supplement til tidsbruksundersøkelsen i regi av HOD, og vil gå mer i dybden i kartleggingen av fastlegers arbeidshverdag. Vi vil bruke resultatene av undersøkelsen i vårt arbeid med å utvikle Fastlegeordningen 2.0.

NTNU har vært tungt inne i arbeidet med undersøkelsen og vi har et håp om at den vil være utgangspunkt for unik forskning på den norske fastlegeordningen.

En stor takk til Legeforeningen som har sendt ut undersøkelsen for oss og bidratt med juridisk hjelp.

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen, send en mail til post@flo20.no

 


fullsizeoutput_a57d-1280x793.jpeg

I dag hadde Trønderopprøret møte med Kreftforeningen på Kalvskinnet legesenter. Vi ønsket å møtes for å drøfte situasjonen i fastlegeordningen og gi informasjon om vårt arbeid for kreftpasienter og overlevere av kreft. Vi drøftet fastlegens rolle i pakkeforløp, pasientforløp og oppfølging. Fastlegen er ikke bare viktig i utredningen og oppfølgingen av kreftpasienter, fastlegen er også viktig for de pårørende. Vi drøftet behovet for forskning på kreftoppfølging i primærhelsetjenesten og snakket om fastlegens kompetanse og rolle når det gjelder senskader blant kreftpasienter.

En av fastlegens viktigste roller er å skille ut de alvorlig syke, fra de som har ufarlige symptomer og plager i en uselektert populasjon. Dette er krevende. Vi formidlet vår bekymring om økende tidsnød og oppgaveoverføringer uten overføring av ressurser og kunnskap. Kreftforeningen delte vår bekymring og formidlet at de satte stor pris på å få møte oss. Vi håper vi kan få til et godt samarbeid i tiden fremover. Kryss i taket!