Fastlegeordningen 2.0 Trønderopprøret

Vi er et nasjonalt fastlegeopprør som jobber for å ta tilbake kvaliteten i fastlegeordningen.


TID TIL PASIENTENE
Vi ønsker oss færre pasienter på listen og mer tid til hver pasient. Økt arbeidsbelastning over tid har gitt rekrutteringssvikt, og erfarne fastleger slutter. Dette kan ikke fortsette!


STØTTES AV 2000 FASTLEGER
Med over 2000 av landets fastleger i ryggen, vil vi uttrykke en stor frykt for at fastlegeordningen vil kollapse innen neste stortingsperiode.


ENDREDE VILKÅR
Staten bevilger 2-3 ganger mer i driftstilskudd til avtalespesialister enn til fastleger. Fastleger ønsker kun samme betingelser som andre spesialister, da utgiftene er sammenlignbare.


Er du politiker eller journalist og ønsker å høre våre tanker ? Kontakt oss!

Vi behandler 90% av pasientene
Fastlegeordningen, 1.linjetjenesten, er grunnmuren i det norske helsevesen. Som portvoktere er vi de viktigste støttespillere for 2.linjetjenesten. Vi behandler opp mot 90 % av pasientene selv for under 4 % av helseutgiftene. En sterk 1. linjetjenste gir enorme gevinster for staten, sykehusene og pasientene.

En kostnadseffektiv ordning
Det gir store fordeler å behandle pasienter i 1.linjetjenesten. En fastlege som har tid, og som kjenner pasienten, sender færre pasienter videre. En god konsultasjon hos fastlegen koster ca 3% av et liggedøgn på sykehuset. Det koster staten 2-3 ganger mer å ta en identisk celleprøve hos en gynekolog enn hos en fastlege. I en tid der 2. linjetjensten drukner i henvisninger, gir ingen tiltak større besparelser enn å styrke fastlegeordningen slik at flere kan behandles ved første kontakt med helsevesenet.

Rekrutteringen svikter
Arbeidsmengden har økt betraktelig de siste 5-10 årene. Mange opplever overbelastning, stadig flere oppgaver overføres fastlegene. Nyutdannede leger avstår fra å søke på fastlegejobber i frykt for arbeidsmengden. En oversikt fra VG, våren 2017, viste at 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring knyttet til rekruttering av fastleger. Trolig er situasjonen ytterligere forverret siste halvår.

Økte krav, uendrede rammer
Vi opplever at det er kostbart å drive legekontor, og at det stadig blir dyrere. Nyetablert fastleger kan oppleve at de må jobbe halve måneden for å dekke inn sine utgifter. Ved fravær grunnet egen sykdom, sykdom hos barn, kurs eller faglig oppdatering forsvinner inntekten i utgiftene. Dette bidrar til at unge leger ikke tør satse på fastlegeyrket. Økonomisk trygghet er avgjørende for å reetablere rekrutteringen.

Vi ønsker tid til pasientene
Hver pasient genererer mer arbeid, vi trenger derfor kortere pasientlister. Fra innføringen av fastlegeordningen er antall pasienter fastsatt til 1500 ved fulltids kurativt årsverk. Oppgavene har økt kraftig siden da. For å få nok tid til hver pasient må dette antallet betydelig ned. Vi mener at 1000 pasienter bør definere et fulltids kurativt årsverk i 2018.

Vi ønsker forsvarlig drift
Vi ønsker tilskudd som dekker våre reelle utgifter , og derfor gir økt trygghet ved egen sykdom, barns sykdom, kurs og faglig oppdatering. Gode rammevilkår vil gi mulighet til å modernisere fastlegekontorene med gode, universelt utformede lokaler, godt teknisk utstyr med moderne laboratorium, kirurgirom, skiftestue, akuttrom, elektronisk kommunikasjon, og nok bemanning til å møte befolkningens forventning til tilgjengelighet.

Unik og lik helsehjelp
Ingen er bedre til å avdekke sykdom i tidlig fase, og iverksette riktig behandling enn en fastlege som kjenner sin pasient. Denne unike kompetansen berger daglig liv og sikrer rask behandling som bevarer helse, funksjon og arbeidsevne for Norges befolkning. Vi ønsker at alle i Norge, uavhengig av økonomi og status, skal få like muligheter til å få avdekket og behandlet sin sykdom. Da må den offentlige fastlegeordningen bestå.

Kompetansen i front
Ingen legeoppgave er mer krevende enn å finne sykdom i en uselektert populasjon. I en tid der google gir informasjon om at alle symptomer kan være kreftrelaterte, vil befolkningen kun hjelpes og beroliges av en kompetent og trygg frontlinje. Legene er utdannet til å leve med usikkerheten og kompleksiteten dette innebærer. Befolkningen må også i framtiden møte en fastlege med sine helsebekymringer. Kun leger er utdannet til å finne riktig diagnose i en uselektert populasjon. Vi trenger flere kompetente fastleger.

En ressursforvalter
Fastleger er medisinsk sakkyndige ved velferdsordninger knyttet til sykdom, redusert arbeidsevne og uførhet. Dette er komplekse oppgaver som krever kompetanse og god kjennskap til pasientens ressurser. Vi tror en fastlege med mer tid til hver pasient vil kunne utføre disse oppgavene på en bedre måte. En kompetent fastlege med nok tid til hver pasienten og de pasientrelaterte oppgavene vil kunne gi store besparelser for staten.

Kjære fastleger og pasienter.
Engasjer & delta.
Hjelp oss redde ordningen vi er glade i.

Vi ønsker å engasjere dere til å skrive artikler, spre budskapet om hva som er i ferd med å skje med ordningen vi er så glade i. Skriv artikler i lokalaviser og engasjer dere.Vil dere bidra ?

Ta kontakt med oss hvis dere vil bidra.

Skriv artikler lokalt
Synliggjør de store utfordringene fastlegeordningen opplever

Snakk med kommune/politikere
Fortell og forklar hvorfor du er bekymret

TRENGER DU TIPS ? TA KONTAKT MED OSS